Programjaink
Megfelelőségi program

Az MVMI Zrt. vezetősége elkötelezett arra, hogy a Társaságunk minden üzleti tevékenységét a legszigorúbb jogi és etikai normák szerint folytassa. Ezen elkötelezettség és a 339/2019. (XII.23.) Korm. rendelet előírásainak eredményeképpen alkottuk meg az MVMI Zrt. Vállalati megfelelőségi programját (továbbiakban: „Megfelelőségi program"), melynek célja olyan belső kultúra megteremtése, ahol a "tisztelet és megbecsülés" az egyik legfontosabb érték.

A Vállalati megfelelőségi program az MVMI Zrt. minden testületére, szervezetére és munkavállalójára, valamint megbízási vagy egyéb polgári jogi jogviszony alapján a tanácsadókra, megbízottakra, képviselőkre és minden olyan személyre vagy szervezetre vonatkozik, amely a Társaság nevében végez munkát. Elvárjuk továbbá, hogy üzleti partnereink, szállítóink és ügyfeleink hasonló etikus módon cselekedve támogassanak bennünket e törekvésben. Ilyenformán az MVMI Zrt. Vállalati megfelelőségi programjának bizonyos elemei nem csak az MVMI Zrt. munkavállalóira vonatkoznak, hanem azokra is, akikkel üzleti kapcsolatban állunk, lévén, hogy az MVMI Zrt. köztulajdonban álló gazdasági társaság.

Az MVMI Zrt. Vállalati megfelelőségi programja biztosítja, hogy a Társaság üzleti tevékenységét az alkalmazandó jogszabályok legmesszemenőbb figyelembe vételével és betartásával tudatosan, a legmagasabb szintű képzéssel és elkötelezettséggel folytassa. Ez olyan irányelvek és eljárások megvalósítását kívánja meg, amelyek kezelik a potenciális megfelelőségi kockázatokat, valamint meghatározott folyamatokat vezetnek be a megfelelőség gyanított vagy valós hiányának jelentése, kivizsgálása, nyomon követése és korrekciója érdekében.

 

MVMI_Megfelelosegi_program_abra

 

A Megfelelőségi program elemeit folyamatosan frissítjük a jogszabályi változások, az üzleti körülmények, a kultúra, a kockázatok és a nemzetközi legjobb gyakorlatok és ajánlások figyelembe vételével.

A Megfelelőségi program tükröződik az Etikai Kódexben, melyet minden munkavállaló elfogad, szállítóink, üzleti partnereink számára pedig elérhető a Társaság weboldalán.

A Megfelelőségi program működtetése és figyelemmel kísérése a Társaság megfelelőségi tanácsadójának felelősségi körébe tartozik.

 

Korrupcióellenes intézkedések

Az MVMI Zrt. több belső szabályozást és eljárást vezetett be a megvesztegetés (ideértve annak lehetővé tételét) megelőzésére és megakadályozására.

Az MVMI Zrt. betartja az MVM Csoport korrupcióellenes szabályait és elvárja, hogy üzleti partnerei hasonlóképpen tartózkodjanak az MVMI Zrt. által kifizetett pénz vagy egyéb ellenszolgáltatás jogszerűtlen felhasználásától (ideértve a korrupcióellenes jogszabályok megsértését), valamint a közfunkciót betöltő vagy egyéb magánszemély(ek)nek történő közvetlen vagy közvetett kifizetésektől az MVMI Zrt-nek vagy a nevében eljáró bármely személynek előnyös megítélése vagy döntésének befolyásolása céljából.

Az MVMI Zrt. tiltja a korrupció és vesztegetés bármilyen formáját, ideértve, de nem kizárólagosan a személyes nyereséghez, előnyökhöz való juttatást, pénz elfogadását vagy juttatását, ügymenetkönnyítő juttatások ígérését.

A Társaság szintén tiltja, hogy a munkavállalók családjuk, barátaik, közeli vagy távoli ismerőseik számára kedvező döntéseket hozzanak.

Nem adható harmadik félnek ajándék vagy eseményre való meghívás, ha az, akárcsak vélhetően, hatással lehet egy üzleti tranzakcióra.

Az MVMI Zrt. sem pénzügyileg, sem erkölcsileg nem támogat politikai pártokat, szervezeteket vagy azok képviselőit. Ezzel együtt kiemelten fontos tartjuk a tudatos társadalmi szerepvállalást.

Az MVMI Zrt. nem folytat üzleti tevékenységet olyan harmadik felekkel, melyek megszegik a Megfelelőségi program korrupcióellenes szabályait vagy az Etikai Kódex alapelveit.

 

Képzési rendszer

Az MVMI Zrt. 2021-ben távoktatási programot indított az üzleti etikai és a korrupcióellenes megfelelőség témakörében. A távoktatási program része a magyarországi és külföldi korrupcióellenes jogszabályok bemutatása (beleértve az USA, az EU és az OECD vonatkozó jogszabályait), illetve az MVMI Zrt. Etikai Kódexére épülő négy interaktív esettanulmány. A korrupcióellenes távoktatáson a kockázatértékelés alapján kiválasztott és meghívott munkavállalók vesznek részt megfelelő rotáció alkalmazásával, azzal, hogy négy év alatt valamennyi munkavállalónak legalább egyszer részt kell vennie a képzésen.

A szállítók felé elvárás, hogy magukra nézve kötelező erejűként elismerik az Etikai kódexet és a korrupcióellenes rendelkezéseket.

 

A belső kontrollok hatékony rendszere

Az MVMI Zrt. vezetősége elkötelezett egy megfelelő szintű belső kontrollrendszer kialakításáért és működtetéséért. A pénzügyi beszámolónk megbízhatóságát biztosító kontrollkörnyezetünket úgy alakítottuk ki, hogy elvárható biztonságot nyújtson arra, hogy a pénzügyi jelentések és a külső célra készülő pénzügyi beszámolóink megfeleljenek a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardoknak (IFRS), ahogy azt az Európai Unió jóváhagyta.

A tranzakció szintű kontrollok az üzleti folyamatainkba beépített kontrollokat írják le, amelyeket úgy alakítottunk ki és működtetünk, hogy biztosítsák, hogy a pénzügyi beszámolónkban szereplő minden jelentős beszámoló sorra és nyilvánosságra hozott információra vonatkozó esetleges materiális hibákat megakadályozzák vagy időben azonosítsák.

Az alkalmazott belső kontroll keretrendszer követelményeivel összhangban a vezetőség minden pénzügyi évben értékeli a belső kontrollrendszer hatékonyságát a Pénzügyminisztérium vonatkozó irányelve szerinti tartalommal és a Társaság belső kontrollrendszer szabályzatának megfelelően.

A belső kontrollrendszerünk teljes értékelése a Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO) által kiadott “Belső kontroll – integrált keretrendszer” módszerén alapul, a rendszer működését a függetlenített – MVM csoportszintű - belső ellenőrzési funkció is támogatja.

 

A Megfelelőségi Program monitorozása

A Társaságnál szabályozott változáskezelési rendszer működik a Megfelelőségi program és annak hatékonyságának folyamatos figyelemmel kísérésére, illetve az üzleti trendek és környezet, valamint a jogszabályi változások alapján történő kiigazítására.

A megfelelőségi tanácsadó éves jelentést biztosít a vezérigazgatónak és a Felügyelőbizottságnak a Megfelelőségi program előrehaladásáról és eredményeiről.

 

A megfelelési tanácsadó elérhetősége: compliance@mvmi.hu