Antikorrupciós Irányítási rendszer és compliance megfelelés
Megfelelőségi program

Antikorrupciós Irányítási Rendszer (AkIR)

Az MVMI Zrt.  (továbbiakban: „Társaság”) tevékenységének minden területén elkötelezett a korrupció elleni küzdelemben. Kifejezetten tiltja és ellenzi a korrupció minden formáját, határozott lépéseket tesz annak megelőzése és megakadályozása érdekében, ezért MSZ ISO 37001:2019 antikorrupciós irányítási rendszerek szabvány szerint működő irányítási rendszert (továbbiakban: „Antikorrupciós Irányítási Rendszer”) alakít ki, tart fenn és fejleszt.

Az MVMI Zrt. elvárja, hogy üzleti partnerei hasonlóképpen tartózkodjanak a korrupciós cselekményektől.

Az MVMI Zrt. üzleti partnerei számára készített Üzleti Magatartási Kódex és Antikorrupciós képzési anyag elérhető a Tevékenységünk/ÁSZF menüpont alatt: https://informatika.mvm.hu/Tevekenysegunk/ASZF

 

Compliance program

Az MVMI Zrt. vezetősége elkötelezett arra, hogy a Társaságunk minden üzleti tevékenységét a legszigorúbb jogi és etikai normák szerint folytassa. Ezen elkötelezettség és a 339/2019. (XII.23.) Korm. rendelet előírásainak eredményeképpen alkottuk meg az MVMI Zrt. Vállalati megfelelőségi programját (továbbiakban: „Megfelelőségi program"), melynek célja olyan belső kultúra megteremtése, ahol a "tisztelet és megbecsülés" az egyik legfontosabb érték.

A Vállalati megfelelőségi program az MVMI Zrt. minden testületére, szervezetére és munkavállalójára, valamint megbízási vagy egyéb polgári jogi jogviszony alapján a tanácsadókra, megbízottakra, képviselőkre és minden olyan személyre vagy szervezetre vonatkozik, amely a Társaság nevében végez munkát. Elvárjuk továbbá, hogy üzleti partnereink, szállítóink és ügyfeleink hasonló etikus módon cselekedve támogassanak bennünket e törekvésben. Ilyenformán az MVMI Zrt. Vállalati megfelelőségi programjának bizonyos elemei nem csak az MVMI Zrt. munkavállalóira vonatkoznak, hanem azokra is, akikkel üzleti kapcsolatban állunk, lévén, hogy az MVMI Zrt. köztulajdonban álló gazdasági társaság.

Az MVMI Zrt. Vállalati megfelelőségi programja biztosítja, hogy a Társaság üzleti tevékenységét az alkalmazandó jogszabályok legmesszemenőbb figyelembe vételével és betartásával tudatosan, a legmagasabb szintű képzéssel és elkötelezettséggel folytassa. Ez olyan irányelvek és eljárások megvalósítását kívánja meg, amelyek kezelik a potenciális megfelelőségi kockázatokat, valamint meghatározott folyamatokat vezetnek be a megfelelőség gyanított vagy valós hiányának jelentése, kivizsgálása, nyomon követése és korrekciója érdekében.

 


 

A Megfelelőségi program elemeit folyamatosan frissítjük a jogszabályi változások, az üzleti körülmények, a kultúra, a kockázatok és a nemzetközi legjobb gyakorlatok és ajánlások figyelembe vételével.

 

A Megfelelőségi program tükröződik az Etikai Kódexben, melyet minden munkavállaló elfogad, szállítóink, üzleti partnereink számára pedig elérhető a lap alján.

 

A Megfelelőségi program működtetése és figyelemmel kísérése a Társaság megfelelőségi tanácsadójának felelősségi körébe tartozik.

 

Képzési rendszer

Az MVMI Zrt. 2021-ben Antikorrupciós oktatási programot indított az üzleti etikai és a korrupcióellenes megfelelőség témakörében. A távoktatási program része a magyarországi és külföldi korrupcióellenes jogszabályok bemutatása, mely mára kibővült az általános compliance ismeretekkel és esettanulmányok interaktív feldolgozásával. Az oktatáson valamennyi munkavállalónak részt kell vennie és e-learning rendszerben vizsgát kell tennie.

 

A szállítók felé elvárás, hogy az MVMI Zrt-vel kötött szerződésekben magukra nézve kötelező erejűként elismerjék

és megismerjék az MVMI Zrt.

  • Ø  Etikai kódexét
  • Ø  az. üzleti partnereknek szóló Üzleti Magatartási Kódexet
  • Ø  az üzleti partereknek szóló Antikorrupciós képzési dokumentumot.

 

Beszállítói minősítési rendszer

A MVMI Zrt. a pénzmosási, a korrupcióellenes és más vonatkozó jogszabályok szerinti felelős működését szem előtt tartva, szállítói minősítési eljárás keretében vizsgálja meg minden 25 M Ft feletti szerződéses ügyfelét az esetleges jogsértések megelőzése és az MVMI Zrt. jó hírnevének megőrzése céljából.

A Szállító Minősítési Rendszer keretében felülvizsgálatra kerülnek a korrupciós kockázatok: a nem kockázatos besorolást kapott ajánlattevők vonatkozásában 3 évente, a kockázatos besorolást kapott ajánlattevők esetében 1 év után.


A belső kontrollok hatékony rendszere

 

Az MVMI Zrt. vezetősége elkötelezett egy megfelelő szintű belső kontrollrendszer kialakításáért és működtetéséért. A pénzügyi beszámolónk megbízhatóságát biztosító kontrollkörnyezetünket úgy alakítottuk ki, hogy elvárható biztonságot nyújtson arra, hogy a pénzügyi jelentések és a külső célra készülő pénzügyi beszámolóink megfeleljenek a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardoknak (IFRS), ahogy azt az Európai Unió jóváhagyta.

Az alkalmazott belső kontroll keretrendszer követelményeivel összhangban a vezetőség minden pénzügyi évben értékeli a belső kontrollrendszer hatékonyságát a Pénzügyminisztérium vonatkozó irányelve szerinti tartalommal és a Társaság belső kontrollrendszer szabályzatának megfelelően.

A belső kontrollrendszerünk teljes értékelése a Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO) által kiadott “Belső kontroll – integrált keretrendszer” módszerén alapul, a rendszer működését a függetlenített – MVM csoportszintű - belső ellenőrzési funkció is támogatja.

 

A Megfelelőségi Program monitorozása

 

A Társaságnál szabályozott változáskezelési rendszer működik a Megfelelőségi program és annak hatékonyságának folyamatos figyelemmel kísérésére, illetve az üzleti trendek és környezet, valamint a jogszabályi változások alapján történő kiigazítására.

A megfelelőségi tanácsadó éves jelentést biztosít a vezérigazgatónak és a Felügyelőbizottságnak a Megfelelőségi program előrehaladásáról és eredményeiről.

 

A megfelelési tanácsadó elérhetősége: complianceinformatika@mvmi.hu